Onderzoek naar de constructieve veiligheid van 16 bruggen in Boarnsterhim

Onderzoek naar de constructieve veiligheid van 16 bruggen in Boarnsterhim

Uitdaging

De kwaliteit van bruggen is voor overheden al jaren een gespreksonderwerp, ook op bestuurlijk niveau. Naar aanleiding van een aantal incidenten heeft de VROM-inspectie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in 2009 een "Handreiking constructieve veiligheid voor bruggen en viaducten" opgesteld. 

Recreatievaart maar ook beroepsvaart en wegverkeer hebben groot belang bij het goed functioneren van (beweegbare) bruggen. Deze bruggen nemen daarmee een belangrijke positie in, in de keten van beheer en assetmanagement, de gemeente wil immers doelmatig invulling geven aan de beheersing van risico's. Dat geldt zeker voor een toeristisch en waterrijk gebied als de gemeente Boarnsterhim.

Oplossing

Antea Group heeft in een tijdsbestek van 5 weken, de kwalitatieve en constructieve staat van een 16-tal bruggen in Boarnsterhim in kaart gebracht. Met de vergaarde gegevens zijn deze bruggen herberekend. De resultaten van  de constructieve herberekeningen zijn vervolgens vertaald in maatregelen per brug met bijbehorende kostenramingen om in voldoende veilige bruggen te voorzien.

Resultaten

De beheersvisie is up-to-date. Voor de gemeente is het nu een kwestie van prioriteren, budgetten bestemmen en maatregelen nemen om alle bruggen de komende tijd weer degelijk en veilig te maken.

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.