Parkstad Limburg en Antea Group werken samen aan datascan BGT

Parkstad Limburg en Antea Group werken samen aan datascan BGT

Uitdaging

De Gemeenschappelijke Belasting- en Registratie Dienst stadsregio Parkstad Limburg (hierna GBRD) is voornemens een rol te spelen bij de opbouw van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (hierna BGT) voor de acht gemeenten uit Parkstad Limburg. Om inzicht te krijgen in de te verwachten werkzaamheden voert zij samen met Antea Group een datascan BGT uit. Immers, de gemeenten uit Parkstad Limburg en de GBRD willen later niet voor verrassingen komen te staan.

Oplossing

Antea Group en de GBRD voeren samen een datascan BGT uit. Voor het totale gebied van Parkstad Limburg wordt de GBKN op de mate van structurering en vlakgerichtheid gecontroleerd. Daarnaast wordt de aansluiting op de BAG-pandenkaart en beheerkaarten beoordeeld. De beheervlakken van openbaar Groen en Wegen worden vergeleken op overlap. Ook de locaties met niveauverschillen worden in beeld gebracht. Ten slotte worden de gegevens vlakvoorbereid en wordt de vlakvorming inclusief extra beheergrenzen beoordeeld.

Resultaten

Acht Limburgse gemeenten krijgen een totaalinzicht in de kwaliteit van de bronbestanden. Het gaat hierbij om inzicht in met name vlakgerichtheid, objectinformatie en mogelijke inconsistentie in kaartmaterialen. Hiermee kan men betere en meer gerichte keuzes maken voor de vervolgwerkzaamheden. Door de samenwerking tussen GBRD en Antea Group is een integrale aanpak voor het gehele verzorgingsgebied van de GBRD mogelijk. Hiervoor gebruiken we de bewezen tooling en ervaring van Antea Group en de inbreng van de GBRD.

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.