Oostelijke waterschappen

Partnership met oostelijke waterschappen

Vier waterschappen – Drents Overijsselse Delta, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe en Zuiderzeeland, verenigd als ‘Waterkracht’ – hebben een uitvraag gedaan voor de professionalisering van hun IPM-rollen (projectmanager, omgevingsmanager, technisch manager, contractmanager en manager projectbeheersing). Zij hebben Antea Group verkozen als samenwerkingspartner om hieraan invulling te geven. De opgave om het projectmanagement vorm te geven bij de waterschappen pakken we op met drie andere marktpartijen.

De komende vier jaar gaat Antea Group ‘Waterkracht’ helpen bij de invulling van de vijf IPM-rollen. Hierdoor kunnen de waterschappen hun beleidsdoelstellingen binnen de afgesproken tijd en budgetten realiseren. Daar waar mogelijk dragen wij bij aan doelstellingen inzake kennis- en vaardigheidsontwikkeling van hun medewerkers.

Het partnership gaat veel verder dan het invullen van rollen c.q. het leveren van capaciteit. Om aan de capaciteitsvraag voor de IPM-rollen te voldoen is het bijvoorbeeld mogelijk dat medewerkers van de waterschappen meedraaien in trainingen aan de Academy van Antea Group. Daarnaast kan er een opleidingsprogramma ontwikkeld worden zoals wij dat ook doen voor de IPM-rolhouders van Rijkswaterstaat. Vanuit Antea Group kijken we uit naar een intensieve samenwerking!