PlanMER Provinciaal Omgevingsplan Limburg

PlanMER Provinciaal Omgevingsplan Limburg

In opdracht van de provincie Limburg heeft Antea Group het planMER voor het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL 2014) opgesteld. Het POL2014 bevat het beleid voor een verscheidenheid aan ontwikkelingen zoals: herijking EHS, zonering intensieve veehouderijen en windenergie.

De uitdaging betrof het gebruik van de milieueffectrapportage voor het ontwikkelen van beleid en met een integraal beoordelingskader (people, profit, planet) inzicht te geven in effecten en doelbereik van het nieuwe beleid. 

Het planMER is in fases opgesteld. In de eerste fase zijn zeven belangrijke thema's (zoals intensieve veehouderij en herijking EHS: het opnieuw bepalen van de Ecologische Hoofdstructuur) onderzocht als input voor het ontwikkelen van nieuw beleid. De tweede fase geeft inzicht in het doelbereik van het voorgenomen beleid. De effecten zijn op een innovatieve wijze in beeld gebracht; door middel van symbolen is enerzijds inzicht gegeven in de bestaande situatie en anderzijds in de effecten en mate van doelbereik van het voorgenomen beleid. Daarbij is er een passende beoordeling uitgevoerd.

De systematiek zoals hierboven beschreven heeft bijgedragen aan het tot stand komen van het nieuwe provinciale beleid. In het positieve toetsingsadvies van de Commissie-m.e.r. heeft de commissie haar waardering uitgesproken voor het systematisch opgestelde MER met passend detailniveau. Er was waardering voor de aanpak van het in beeld brengen van de effecten van de intensieve veehouderij (met focus op stikstofdepositie) op Natura 2000 gebieden. Volgens de provincie heeft Antea Group de opdracht op een vakkundige wijze, naar alle tevredenheid en conform de gemaakte afspraken uitgevoerd.