Planschade-beoordelingen

Planschade-beoordelingen

Brede school Waalre

Uitdaging

De gemeente Waalre ontving achttien planschadeaanvragen in verband met de realisatie van een brede school aan de Maximiliaanlaan in Waalre. De bouw van de school was planologisch mogelijk gemaakt door middel van een vrijstellingsbesluit op grond van artikel 19, eerste lid, WRO. Gelet op het grote aantal aanvragen en de termijnen, zoals opgenomen in de gemeentelijke procedureverordening, was een efficiënte aanpak bij de beoordeling van de achttien aanvragen vereist.

Oplossing

De planschadebeoordelingscommissie heeft een hoorzitting georganiseerd, waarbij vrijwel alle aanvragers, de gemeente Waalre en de ontwikkelende partij aanwezig waren. Per woning is vervolgens een afspraak voor een opname ten behoeve van de taxatie van de planschade gemaakt. Het efficiënt kunnen inplannen van de verschillende afspraken en het adequaat meewerken door de gemeente ten aanzien van het verstrekken van de benodigde informatie zijn belangrijke factoren voor het succesvol kunnen doorlopen van een adviseringsprocedure met een groot aantal aanvragers.

Resultaten

Door de juiste aanpak zijn alle concept planschadeadviezen binnen de geldende termijnen opgeleverd. Uiteindelijk is door geen enkele aanvrager beroep ingesteld tegen het besluit van het college ten aanzien van zijn planschadeaanvraag. Dit heeft tot een tevreden opdrachtgever geleid. Inmiddels heeft Antea Group in verband met diverse andere planschadeaanvragen voor de gemeente Waalre als onafhankelijke planschadeadviseur opgetreden.

Project details

Kernbegrippen:

  • planschade
  • groot aantal aanvragers
  • efficiënte aanpak
  • tevreden opdrachtgever
Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.