thema industrie en milieu

Planvorming Rotterdamsebaan

Geluid, lucht en stikstof

De Rotterdamsebaan is de nieuwe verbindingsweg tussen knooppunt Ypenburg (A4/A13) en de Centrumring van Den Haag. De verbinding die deels in een tunnel ligt, vormt een alternatief voor de huidige routes via Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en de Utrechtsebaan (A12). Antea Group was in meerdere fases nauw betrokken bij de complexe planvorming rondom de nieuwe toegang tot Den Haag.

Businesslijnen:

Uitdaging

Antea Group stelde het MER inclusief bijbehorende onderzoeken op. Als onderdeel van het grotere geheel is onder meer een beoordeling uitgevoerd op het gebied van geluid, luchtkwaliteit en stikstofdepositie. Gezien de drukke stedelijke omgeving en het relatief grote effectgebied vormden deze milieuaspecten een belangrijk onderdeel in de planvormingsprocedure.

Oplossing

In het kader van het eerste trechteringsproces is voor de verschillende milieuaspecten op een eenduidige manier een beoordeling uitgevoerd om tot een voorkeursvariant te komen. Deze variant is voor het MER en het bestemmingsplan nader onderzocht en uitgewerkt zoals de wet- en regelgeving voor de verschillende milieuaspecten dat vraagt. Aangezien de onderdelen geluid, luchtkwaliteit en stikstofdepositie nauw verbonden zijn, werkte Antea Group met een vast projectteam waarin diverse specialismen samen kwamen.

Resultaat

In de periode van 2011 tot en met 2013 is een groot aantal beoordelingen uitgevoerd en zijn de definitieve onderzoeken opgeleverd op het gebied van de milieuaspecten geluid, luchtkwaliteit en stikstofdepositie. Het bestemmingsplan inclusief alle benodigde (milieu)onderzoeken lag vanaf medio 2013 ter inzage. Hiermee is een nieuwe mijlpaal bereikt in de complexe planvorming voor deze nieuwe toegang tot Den Haag.