Risicoanalyse veiligheid kunstwerken, provincie Limburg

Risicoanalyse veiligheid kunstwerken, provincie Limburg

Naar aanleiding van de landelijke discussie omtrent het dimensioneren van de kunstwerken inzake dwarskrachten en het rapport van VROM inzake ‘constructieve veiligheid van kunstwerken’ wil de provincie Limburg inzicht krijgen in de veiligheid van hun kunstwerken. Voorheen werden de kunstwerken periodiek geïnspecteerd en werd beoordeeld of de kunstwerken gerenoveerd of vervangen moesten worden.

De Provincie Limburg heeft Antea Group gevraagd een risicomatrix ‘constructieve veiligheid kunstwerken’ op te stellen. Het doel van deze risicomatrix is om inzicht te verkrijgen of er kunstwerken binnen het areaal zijn die een mogelijk risico vormen in het gebruik ervan. Indien dit het geval is moet aanvullend bepaald worden welke extra maatregelen noodzakelijk zijn om het risico te verkleinen of weg te nemen. Met een dergelijke aanpak wordt voorkomen dat er voor ieder kunstwerk een herberekening gedaan dient te worden en is wel de constructieve veiligheid van de kunstwerken geborgd.

Om inzicht te verkrijgen in de constructieve veiligheid van een kunstwerk zijn verschillende fases doorlopen (inventarisatie, herberekening, verfijnde herberekening en versterkingsberekening). Deze fases zijn nauwkeuriger en meer object specifiek.