Rotterdam Rijn Pijpleiding (RRP) kiest voor totaaloplossing

Rotterdam Rijn Pijpleiding (RRP) kiest voor totaaloplossing

Uitdaging

De N.V. Rotterdam-Pijpleiding Maatschappij (RRP) kreeg vanuit de milieuvergunning de verplichting om de bodem op het terrein van het pompstation Venlo te beschermen tegen bodemverontreinigingen. RRP wilde de noodzakelijke werkzaamheden gaan uitvoeren in het kader van een groot Tank Onderhoud modificatie Project (TOP). Antea Group kreeg de opdracht om nader invulling te geven aan het onderdeel bodembescherming.

Oplossing

Omdat de bodembescherming moest worden ingepast in het totale Tank Onderhoud modificatie Project stelde Antea Group een plan van aanpak op waarin alle noodzakelijke werkstappen waren uitgewerkt in een overzichtelijk schema. Met deze werkwijze hield RRP gedurende het (deel)project bodembescherming overzicht op de voortgang en kon tijdig de benodigde coördinatie/afstemming plaatsvinden met andere onderdelen van het TOP.

Resultaten

Antea Group inventariseerde op basis van de NRB de bodemrisico's op het terrein en heeft voor de bestaande voorzieningen bij de pompplaatsen en manifolds een inspectie vloeistofdicht uitgevoerd. Vervolgens is een plan van aanpak opgesteld voor de noodzakelijke (herstel)werkzaamheden aan de vloeistofdichte vloeren. De bijgevoegde kostenraming gaf RRP vooraf inzicht in de benodigde investering. Op basis hiervan kon een keuze in de herstelwijze worden gemaakt. Na uitvoering van de werkzaamheden heeft Antea Group Inspection de vloeistofdichte voorziening gekeurd. Dit resulteerde in een verklaring vloeistofdichte voorziening. Inmiddels zijn de bodembeschermende voorzieningen binnen de geraamde budgetten op peil gebracht en voldoet RRP aan de voorschriften in de milieuvergunning.

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.