Simulatie van grote overstroming op fictief Waddeneiland

Simulatie van grote overstroming op fictief Waddeneiland

In het Deltaprogramma Waddengebied is het inzicht gegroeid dat specifieke omstandigheden op de Waddeneilanden vragen om een weloverwogen benadering van het overstromingsrisicobeheer. Samenwerkingsverband de Waddeneilanden, het Ministerie van I&M en Veiligheidsregio Fryslân hebben dan ook het initiatief genomen om een scenario-onderzoek uit te voeren naar overstromingsrisico’s en de reactie van bewoners en toeristen tijdens en na een overstroming.

Het scenario-onderzoek Meerlaagsveiligheid op de Waddeneilanden is één van de vijf geselecteerde projecten in de eerste tranche van het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie. 

In plaats van het scenario-onderzoek uit te werken in een gangbaar onderzoeksrapport heeft Antea Group het met behulp van ‘joint fact finding’ in verhalende vorm uitgewerkt in een casus volgens de methode van Harvard Business School. Een casus construeert min of meer in detail een specifieke, realistische praktijksituatie en geeft daarmee de lezer een plaatsvervangende ervaring. De lezer kan het fictieve probleem analyseren, op basis daarvan fictieve beslissingen nemen en vervolgens de genomen beslissingen fictief evalueren. De casus ‘Waddenlei overstroomt’, een simulatie van een grote overstroming op een fictief Waddeneiland, dient bestuurders en andere belanghebbende partijen bewust te maken van een overstromingssituatie en de noodzaak van weloverwogen overstromingsrisicobeheer. Hoewel de casus fictief is, stoelt die op realistische informatie uit talloze (onderzoek)documenten en gesprekken met ervaringsdeskundigen en belanghebbenden op zowel de Waddeneilanden als het vasteland. 

Beleidsmedewerker Waddengemeente:

Een mooi spannend verhaal, waarbij ik hoop dat dit hier nooit gaat gebeuren.”