Spaarndammertunnel

Spaarndammertunnel

In de voormalige Houthaven aan het IJ ontwikkelt gemeente Amsterdam een woonuitbreidingsgebied. Dit voor circa 2.000 woningen en 90.000 m2 bedrijfsruimte. Het is de bedoeling dat het nieuwe plan Houthaven samen met de bestaande Spaarndammerbuurt één ongedeelde buurt vormt.

De verbindende schakel wordt gevormd door een groen park bovenop de drukke S101, die ondergronds wordt gebracht in de 'Spaarndammertunnel'. De barrièrewerking van de drukke ontsluitingscorridor van Amsterdam wordt op deze manier opgeheven. De tunnel kruist de primaire waterkering. 

In de planvormingsfase heeft Antea Group het conceptuele haalbaarheidsontwerp van de tunnel vervaardigd en het Tunnelveiligheidsplan 1e fase opgesteld.
Vervolgens is opdracht ontvangen voor:

  • Vervaardigen verdere ontwerpen, ramingen en planningen: vanaf technisch voorontwerp tot en met referentieontwerp, geschikt voor inpassing binnen een UAV-GC contract en met een ambitiedocument.
  • Procesbegeleiding en inhoudelijke ondersteuning omtrent tunnelveiligheid en de invulling in relatie tot de Wet op de Waterkering;
  • Opstellen volledig aanbestedings- en contractdossier op basis van UAV-GC 2005 (ECM), inclusief de begeleiding van de aanbestedingsprocedure.

In de realisatiefase geeft Antea Group invulling aan de projectbeheersing, het risicomanagement, het bouw- en contractmanagement, het omgevingsmanagement én het technisch management voor zowel de tunnelconstructie als de tunneltechnische installaties. Om te borgen dat de realisatie beheersbaar, rechtmatig en in goede samenwerking verloopt, passen we Systeemgerichte Contractbeheersing toe. We toetsen hierbij expliciet risicogestuurd. Richting de openstelling van de tunnel werkt Antea Group ook mee aan de aantoonbaarheid van de tunnelveiligheid, het begeleiden van de openstelling (Ready To Operate) en het traject van Opleiden, Trainen en Oefenen. De planning is de tunnel in 2017 in gebruik te nemen.

Circulair Label

Dit project is, aan de hand van de principes van circulaire economie, beoordeeld als standaard. Op de principes Samenleving & Cultuur en Toegevoegde Waarde scoort dit project het beste.

Downloads: