Texel gestuurde boring ploeg Oostenrijk Marsdiep

Texel aangesloten op drinkwaterleiding met gestuurde boring

85 meter diep onder Marsdiep

Technisch hoogstandje: tussen Texel en Den Helder is een gestuurde boring over een lengte van 4.600 meter op 85 meter diepte onder het Marsdiep geboord. Vervolgens is de nieuwe drinkwaterleiding met een speciale trekker en ploeg uit Oostenrijk onder de grond gebracht. Uniek, want de verstoring van de bodemlagen is hiermee tot een minimum beperkt. Met deze inspanningen is de drinkwatervoorziening van Texel veilig gesteld.

Bij een reguliere boring voor een waterleiding wordt een sleuf gegraven om de leiding in te leggen. Daar is veel ruimte voor nodig. Bovendien heeft dit veel impact de grond en worden de bodemlagen verstoord. De opdrachtgever, drinkwaterbedrijf PWN, heeft Antea Group ingeschakeld om deze ploegmethode te monitoren.

Onderzoek ploegmethode

De opdracht was te onderzoeken welke effect de ploegmethode heeft op de graslanden en bouwpercelen. Dit is belangrijk om te weten, zodat de overlast en de schade voor de agrariërs kan worden beperkt. Antea Group heeft de bodemlaag in kaart gebracht, proefsleuven gegraven en cultuurtechnisch bodemonderzoek uitgevoerd over het tracé. De eerste resultaten van het onderzoek zien er positief uit.

Grondlagen intact

Naast onderzoek en monitoring is ook de samenwerking met stakeholders cruciaal bij dit project. In het bijzonder met de betrokken agrariërs. De agrarische ondernemers kunnen niet beregenen omdat veel water in de sloten zout is. De ondernemers zijn blij met de oplossing van PWN, omdat de grondlagen intact blijven. De bodem wordt wel iets opgestuwd, maar hier is straks naar verwachting niets meer van te zien.