Tilburg heeft haar ambitie IMGeo bepaald

Tilburg heeft haar ambitie IMGeo bepaald

Uitdaging

Bij de gemeente Tilburg wordt een nieuw softwaresysteem voor beheer openbare ruimte geïmplementeerd, waarbij de beheerkaarten worden aangesloten op de bestaande Grootschalige BasisKaart Tilburg. Met de komst van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) vanaf 2013 gaat juist deze bestaande basiskaart veranderen. Tijd dus om na te denken over de inhoud van de BGT en de ambitie van Tilburg hierin (IMGeo).

Oplossing

Gestart is met het inventariseren van de informatiebehoefte van de beheerders openbare ruimte, de belangrijkste gebruikers van de basiskaart. Uitgangspunt bij deze inventarisatie was de noodzaak tot uniformeren en standaardiseren van de beheerinformatie. De resultaten van deze inventarisatie zijn afgezet tegen de mogelijkheden die IMGeo2.0 biedt en de ambities van het team Geo-Informatie rondom een basis/kernregistratie topografie.
Tevens is tijdens deze inventarisatieronde de rolverdeling tussen de afdelingen Geo-Informatie en Beheer onder de loep genomen. Wie is verantwoordelijk voor het melden van mutaties, wanneer wordt gemuteerd en door wie, en wie beslist over wat er wordt bijgehouden.

Resultaten

Het resultaat is een breed gedragen objectencatalogus Openbare Ruimte waarin het toekomstige gegevensaanbod van de kernregistratie Topografie van Tilburg is beschreven. Deze objectencatalogus is opgebouwd volgens de standaard IMGeo 2.0. Met deze objectencatalogus kunnen (potentiële) gebruikers van dit bestand beoordelen of de gegevens daarin bruikbaar zijn voor hun eigen werkzaamheden.
Deze catalogus is de eerste stap naar een Kernregistratie Topografie in Tilburg.

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.