Overijssel uiterwaarden Zwarte Water Vecht Kievitsbloem

Toekomst voor Kievitsbloemhooilanden langs het Zwarte Water en de Vecht

De Uiterwaarden langs het Zwarte Water en de Vecht in Overijssel staan bekend om de daar voorkomende Kievitsbloemen. Wilde Kievitsbloemen bloeien net als tulpen in het voorjaar en zijn zeldzaam in Nederland. Antea Group ontwikkelde samen met diverse organisaties een plan om de kievitsbloemhooilanden toekomstbestendig te maken. Het gaat om de hooilanden in de uiterwaarden tussen Zwolle en Zwartsluis.

De plannen uit 2015 zijn globaal vertaald naar maatregelen nodig voor het realiseren van de Natura 2000 instandhoudingsdoelstellingen en doelstellingen van de PAS-gebiedsanalyse (Programmatische Aanpak Stikstof). Het zijn vooral inrichtingsmaatregelen van onder andere waterhuishouding en natuur en beheermaatregelen, zoals maai- en slootbeheer en uitmijnen. 

Naast de opdrachtgever Provincie Overijssel zijn diverse organisaties betrokken zoals Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel, LTO Noord, Rijkswaterstaat, Waterschap Drents Overijsselse Delta en de gemeenten Zwolle en Zwartewaterland. Ook wordt flink nagedacht door diverse grondeigenaren over grondverkoop of zelfrealisatie. Door Antea Group worden nu in nauw overleg met alle betrokkenen de inrichtings- en beheermaatregelen concreet uitgewerkt en uitvoeringsgereed gemaakt. 

Systems Engineering

Wij hanteren voor dit project de methode Systems Engineering, ondersteund door Relatics. Voordeel van deze methode is dat alle te doorlopen stappen systematisch worden vastgelegd vanaf een abstract niveau tot zeer gedetailleerd. Alle stappen zijn optimaal verifieerbaar en worden telkens gevalideerd. Op deze manier wordt toegewerkt naar een gedragen inrichtings- en beheerplan en bestek, dat naar verwachting volgend voorjaar op de markt zal worden gebracht.

Natura 2000-gebied

Het gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht ligt in de gemeenten Zwartewaterland en Zwolle. Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht is aangewezen als Natura 2000-gebied vanwege de zeldzame Kievitsbloemhooilanden. Daarnaast zijn in dit gebied Hardhoutooibosjes, Glanshaverhooilanden, abelen-iepenbossen en relicten van Blauwgraslanden te vinden. 

Meer informatie vind je op de website van Provincie Overijssel.