Botlek Amsterdam Machiel Pronk

Transitie HES Botlek Tank Terminal

Dag van de Ingenieur

Wij zijn enorm trots op onze ingenieurs! Zij zijn trots op hun projecten. Op de Dag van de Ingenieur presenteren een aantal van onze top-ingenieurs een project waar ze ontzettend trots op zijn. En waarom dit project één voor in de vitrinekast is. Machiel Pronk vertelt over de transitie van de HES Botlek Tank Terminal naar een moderne tankterminal, een prachtig project waar hij al sinds 2005 bij betrokken is.

machiel pronk hes botlek tank terminal rotterdam

Machiel Pronk, projectmanager

Hoe is het om ingenieur te zijn?
Hoewel ik zelf niet echt een ingenieur ben, voel ik mij als een vis in het water op de plek waar techniek, mensen en commercie samen komen.

Aan welk project werk je nu en wat is daar bijzonder aan?
Bijzonder om sinds 2005 tot op de dag van vandaag nog steeds voor HES Botlek Tank Terminal te werken. Een prachtig voorbeeld van een langlopende samenwerkingsrelatie.

Waarom is het zo leuk om bij Antea Group te werken?
Een ambitieuze en mensgerichte organisatie waar ruimte is voor enthousiasme en samen te werken aan integrale projecten in de industrie.

Waarom zouden volgens jou jongeren een ingenieursstudie moeten gaan doen?
Wat is er leuker dan met je studie technische, natuurwetenschappelijke, technologische en organisatorische problemen op te lossen? Ik zou het niet weten!

Ook net als Machiel werken in de civiele techniek?

Solliciteer op één van onze vacatures!

Botlek Amsterdam haven Machiel Pronk

HES Botlek Tank Terminal

De transitie van HES Botlek Tank Terminal naar een moderne tankterminal.

Uitdaging

Aan de Montrealweg in de Botlek was tot voor kort een op- en overslaglocatie voor agribulkproducten gevestigd onder de naam Maas Silo B.V. Sinds 2000 is de focus van het bedrijf verschoven. Onder de naam HES Botlek Tank Terminal B.V. (HBTT) wordt het bedrijf getransformeerd naar een moderne tankterminal voor de opslag van minerale olieproducten, waaronder benzines. De transitie vindt gefaseerd plaats. Op het bestaande terreindeel worden allereerst nieuwe tanks gebouwd. Daarna vindt op een nieuw en nog te dempen terrein verdere uitbreiding plaats. Voor elke fase moeten de benodigde milieuprocedures worden doorlopen. Ook moet Veiligheid met de wijziging in bedrijfsvoering diepgaand worden verankerd, zowel in technisch als in organisatorisch opzicht.

Oplossing

Vanaf medio 2007 is de adviesgroep Save nauw betrokken bij de ontwikkeling van de terminal. In eerste instantie beperkte zich dit tot het uitwerken van een Beperkt veiligheidsrapport BRZO'99. Daarna bood Antea Group ondersteuning bij het doorlopen van milieujuridische procedures, bodemonderzoek, uitwerking van veiligheidsrapportages (VR/VR*, Brandveiligheid), het opzetten van het veiligheidsbeheerssysteem en de ondersteuning bij de besluitvorming over de milieu- en veiligheidsvoorzieningen die getroffen moesten worden. In het kader van de besluitvorming voor de ontwikkeling van de inrichting van  200.000 m3 naar 700.000 m3 opslagcapaciteit is een milieueffectrapportage opgesteld. Voor deze uitbreiding zijn milieuprocedures doorlopen op basis van de gewijzigde milieuwetgeving (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en Waterwet).

Resultaten

HES Botlek Tank Terminal kan worden aangemerkt als een moderne tankterminal, die volledig voldoet aan de huidige stand der techniek. Veiligheid en milieu staan hoog in het vaandel. Het bedrijf investeert verregaand in het terugdringen van haar vluchtige emissies naar de lucht met een dampverwerkingsinstallatie in combinatie met catalytische oxidatie. Daarnaast wordt er scherp op toegezien dat de afvoer van regenwater naar de haven zodanig plaatsvindt dat verontreiniging is uitgesloten. Het veiligheidsdenken wordt in samenwerking met de adviesgroep Save breed in de organisatie neergezet door het uitwerken van op specifieke bedrijfsactiviteiten toegespitste procedures en werkvoorschriften.