Twee omvangrijke klussen Rijkswaterstaat

Twee omvangrijke klussen Rijkswaterstaat

Businesslijnen:

Uitdaging

Antea Group heeft twee omvangrijke klussen gekregen voor Rijkswaterstaat. De eerste is een driejarig raamcontract voor de Dienst IJselmeergebied (IJG) op het gebied van vergunningverlening, handhaving en watermanagement. Daarnaast kreeg Antea Group van RWS Noord-Holland de opdracht om vijfhonderd inspecties uit te voeren in het kader van de Waterwet.

Oplossing

De Dienst IJG is beheerder van het IJsselmeer, Markermeer en de Randmeren. Dit is een groot gebied met verschillende gebruiksfuncties zoals industrie, scheepvaart, recreatie en natuur. Het beheer vergt inhoudelijke expertise én gevoel voor de specifieke behoeften van dit gebied. Op basis van vakkundigheid en onze kennis van het beheergebied koos RWS voor Antea Group. Voor deze omvangrijke opdracht zet Antea Group de komende jaren een breed en divers team aan specialisten in voor:

 • Waterwetvergunningen
 • Ontgrondingenvergunningen
 • Meldingen (BBI, BBK)
 • Ondersteuning bij BG-rol in het kader van de MER
 • Implementeren van en ondersteunen bij kwaliteitzorg
 • Beleidsondersteuning op het gebied van handhaving, vergunningverlening en watermanagement
 • Procedurele ondersteuning bij Waterbodemsanering
 • Beoordelen projectplannen Waterwet

Resultaten

Antea Group kreeg van RWS Noord Holland de opdracht om in 2011 vijfhonderd inspecties uit te voeren bij diverse bedrijven langs het Noordzeekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal. De inspecties worden uitgevoerd in het kader van de Waterwet en richten zich op de naleving van de Watervergunning of algemene regels zoals het Activiteitenbesluit. Antea Group voert de inspecties uit op basis van een gestandaardiseerde werkwijze. Bij een groot aantal inspecties wordt ook een Watermonster genomen conform de NEN 6600. RWS gebruikt de resultaten van de metingen om te kijken of voldaan wordt aan de lozingseisen. Antea Group heeft een goed uitgeruste inspectieploeg die met eigen middelen de controles en bemonstering zelfstandig uitvoert.

Project details

Kernbegrippen:

 • Vergunningverlening
 • Beoordeling meldingen
 • Beoordeling MER's
 • Beoordelen projectplannen
 • Beleidsondersteuning
Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.