Van metaalwarenfabriek naar woonwijk

Van metaalwarenfabriek naar woonwijk

Uitdaging

In het centrum van de gemeente Brummen (provincie Gelderland) heeft een metaalwarenfabriek in het verleden veel gebracht voor het dorp Brummen. Helaas heeft de voormalige metalenfabriek letterlijk haar sporen nagelaten in de bodem, waardoor deze markante plek in het dorp lange tijd geen concrete invulling kon krijgen. De bodem was verontreinigd met een cocktail van verontreinigingen, minerale olie, zware metalen en oplosmiddelen (VOCL). Met name de oplosmiddelen hebben in de loop der jaren een omvangrijke verspreiding veroorzaakt.

Oplossing

Antea Group is lange tijd nauw betrokken bij het onderzoek en de aanpak van de verontreinigingen. De sanering is in verschillende fasen opgepakt. Aanvankelijk is samen met de provincie gewerkt aan het opnieuw geschikt maken van de locatie als bedrijfsterrein.

In het begin van deze eeuw is een sanering uitgevoerd waarbij gebruik gemaakt is van een combinatie van verschillende saneringstechnieken (ontgraving, persluchtinjectie, bodemluchtextractie). In 2005 is door een veranderende markt door gemeente Brummen het idee opgevat de locatie geschikt te maken voor woningbouw. Ook hierin heeft Antea Group een belangrijk rol gespeeld. Woningbouw vraagt immers om een betere bodemkwaliteit dan een bedrijfsterrein.

In nauwe samenwerking tussen onze bodem- en civiele specialisten is een ontwerp gemaakt voor een functiegerichte sanering waarbij sanerings- en herinrichtingswerkzaamheden zoveel mogelijk op elkaar zijn afgestemd.

Resultaten

Het voormalige bedrijfsterrein in het dorp Brummen is inmiddels omgevormd tot een prettige woonomgeving in waarbij de bodemkwaliteit is afgestemd op het gebruik. Op dit moment kijkt Antea Group samen met de provincie Gelderland hoe de grondwaterverontreiniging die nog aanwezig is op een goede wijze kan worden aangepakt/beheerst. Bij dit project is de expertise van Antea Group gebundeld waarbij gewerkt wordt aan duurzame oplossingen.

Project details

  • saneringstechnieken
  • functiegerichte sanering
  • duurzame oplossingen
Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.