Veiligheid Nederland in Kaart

Veiligheid Nederland in Kaart

Uitdaging

De Rijksoverheid werkt binnen de programma's 'Waterveiligheids 21e eeuw' en het Deltaprogramma aan het ontwikkelen van nieuwe waterveiligheidsnormen voor Nederland. Daarnaast wordt de vraag steeds actueler of de waterveiligheid niet (kosten)efficiënter kan. Om invulling te geven aan deze programma's en de mogelijkheden tot kostenefficiëntie is het van belang om goed inzicht hebben in de kans dat een waterkering faalt en de gevolgen die dat met zich meebrengt.

Oplossing

Hiertoe is het project 'Veiligheid Nederland in Kaart' (VNK2) opgestart. Binnen VNK2 worden met een innovatieve methode de huidige overstromingsrisico's van Nederland in kaart gebracht. Per dijkring wordt de kans op falen van de waterkering berekend, de overstromingskans. De overstromingskansen worden gekoppeld aan de mogelijke gevolgen. Deze worden uitgedrukt in economische schade en het aantal slachtoffers.
Antea Group voert in een consortium met DHV en TAUW de risicoanalyse uit van een groot deel van de Nederlandse dijkringen.

Resultaten

De afgelopen jaren heeft Antea Group het overstromingsrisico bepaald van de dijkringen Rijn en IJssel (dijkring 48), de Bommelerwaard (dijkring 38) en Oost Zuid-Beveland (dijkring 31). Op dit moment werken we aan dijkring Flevoland (dijkring 8) en aan twee dijkringen in het rivierengebied (dijkring 40 en 42). Het hele project loopt nog tot 2014. Er zal dan een landsdekkend beeld zijn van het overstromingsrisico. De komende twee jaar moeten er met het consortium nog circa 13 dijkringen geanalyseerd worden.

Met de informatie uit VNK2 kan de overheid gerichter maatregelen treffen om Nederland nóg beter en efficiënter te beschermen tegen overstromingen.

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.