Windparken Gemini

Vergunningverlening Windparken Gemini

Uitdaging

Nederland maakt werk van duurzaam opgewekte energie. In dit kader zijn in de Eemsmonding ten oosten van Groningen twee windmolenparken met een totale capaciteit van 600 MW gepland. Qua capaciteit is dit vergelijkbaar met een gemiddelde elektriciteitscentrale.

De opgewekte elektriciteit wordt met een kabel naar het vaste land getransporteerd. Deze kabel loopt door het Eems-Dollard verdragsgebied en de Waddenzee om vervolgens in de Eemshaven aan land te komen. Bij de vergunningverlening van dit project zijn drie verschillende overheidsinstanties betrokken met alle drie verschillende visies, werkwijzen en belangen.

Antea Group is gevraagd om voor dit project één gezamenlijke watervergunning op te stellen.

Oplossing

Bij het verlenen van de watervergunning waren drie bevoegde gezagen betrokken:

  1. Rijkswaterstaat Noordzee voor de windparken en de kabel in de Noordzee;
  2. Rijkswaterstaat Noord-Nederland voor de kabel in het Eems-Dollard verdraggebied en de Waddenzee;
  3. Waterschap Noorderzijlvest voor de kruising van de kabel met de primaire waterkering.

Elke partij had eigen belangen die niet altijd met elkaar in overeenstemming waren. Antea Group heeft allereerst de verschillende doelen, werkwijzen en belangen in kaart gebracht. Vervolgens is gekeken waar belangen botsen en is in gezamenlijk overleg gezocht naar een wederzijdse oplossing. De kennis van Antea Group binnen grote infrastructurele projecten was hierbij cruciaal. Hierdoor werd het mogelijk om de informatie over het project op een professionele wijze te vertalen naar de verschillende bevoegde gezagen.

Resultaten

Antea Group heeft zich ingezet om in goede samenwerking en rekening houdend met verschillende belangen tot één gezamenlijke watervergunning te komen. Voordelen van de coördinatie en inzet van Antea Group waren, dat de vergunning eenduidig van aard is geworden. De belangen van alle betrokken partijen zijn hier op een evenwichtige wijze in vertegenwoordigd. De vergunning is op deze wijze van een kwalitatief hoog niveau. Door de uitgevoerde coördinatie en afstemming is bovendien de procedure soepel verlopen.

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.