Verkeersmanagementplan voor reconstructie van drie kruispunten op de N9

Verkeersmanagementplan voor reconstructie van drie kruispunten op de N9

Van Rens mobiliteit heeft Antea Group gevraagd om een gecombineerd verkeersmanagement- en verkeersmaatregelenplan te ontwikkelen voor de reconstructie van drie kruispunten op de Ring-West van Alkmaar. Van Rens mobiliteit had vanwege drukte op dat moment behoefte aan extra capaciteit om deze werkzaamheden uit te voeren.

Antea Group was in staat om op korte termijn het verkeersmanagementplan te ontwikkelen, doordat de werkzaamheden voor een groot deel bij Van Rens mobiliteit op locatie zijn uitgevoerd. Leidend hiervoor waren de contractdocumenten, waarbij ook voor het onderdeel verkeersmanagement eisen zijn gesteld ten aanzien van de tijdslots, omleidingen en type wegafsluitingen. In nauwe samenwerking met de verkeerskundig ontwerper van Van Rens mobiliteit en de aannemer (Ooms Construction bv) is een plan opgesteld waarbij de veiligheid voor de wegwerkers geborgd is en de verkeershinder voor de weggebruiker naar verwachting minimaal is.

De toetser van het plan (Provincie Noord-Holland) was erg te spreken over de structuur en het feit dat het eenvoudig herleidbaar was op welke wijze aan de verschillende contracteisen werd voldaan. Het plan is na enkele kleine wijzigingen goedgekeurd en de werkzaamheden worden in de loop van september en oktober van 2015 uitgevoerd. Een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen Antea Group, Van Rens en Ooms.