Verkeersplein Nieuw Reijerwaard

Verkeersplein Nieuw Reijerwaard

De provincie Zuid-Holland en de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard ontwikkelen op verzoek van de Stadsregio Rotterdam het netto 96 hectare grote agrologistieke bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. Dit bedrijventerrein ligt op grondgebied van de gemeenten Ridderkerk en Barendrecht en valt onder de Crisis- en Herstelwet.

Een belangrijke voorwaarde voor de volledige ontwikkeling van dit bedrijventerrein is een verbetering van de IJsselmondse Knoop, als aansluiting op de A15 en A16. Studie wees uit dat de huidige IJsselmondse Knoop op termijn niet toereikend is om het verkeer af te wikkelen. Om de ontsluiting van het bedrijventerrein en de omgeving op de A15/A16 mogelijk te maken heeft Antea Group een turbo verkeersplein met vijf armen ontworpen. Hiervoor is intensief overleg gevoerd met de gehele stadsregio. Voor verschillende varianten zijn met statische en dynamische verkeersmodellen doorrekeningen verricht van het lokaal, regionaal en landelijk wegennet. Het verkeersplein is opgenomen in het inpassingsplan en milieueffectrapport dat voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein is opgesteld.

Het inpassingsplan is in juli 2014 door Provinciale Staten vastgesteld en is hiermee het eerste ontwikkelingsgerichte inpassingsplan van deze provincie. Op 25 november 2015 is het inpassingsplan onherroepelijk geworden en kan worden gestart met de verdere uitwerking en realisatie van het verkeersplein en aansluitende wegen, waarna het gehele bedrijventerrein ontwikkeld kan worden