Verkeersveiligheid Dordrecht

Verkeersveiligheid Dordrecht

Businesslijnen:

Uitdaging

De gemeente Dordrecht heeft in 2005 het Mobiliteitsplan vastgesteld. Dit plan omvat alle thema's binnen verkeer en vervoer. Voor specifieke thema's zijn aparte beleidsnota's opgesteld. Voor verkeersveiligheid ontbrak nog een definitieve beleidsvisie.

Oplossing

De gemeente heeft Antea Group gevraagd hierbij te helpen. Wij hebben samen met de gemeente het document 'Door met een verkeersveilig Dordrecht, tijd om te kiezen!' opgesteld. De keuzes en accenten die in de rapportage gemaakt worden, komen voort uit een proces waarbij Antea Group het bestaande beleid, de ongevallengegevens, de ervaringen van de belanghebbenden en de gemeentelijke afdelingen heeft uitgewerkt. Vervolgens is een strategie opgesteld om van de rapportage een bestuurlijk vastgelegde visie te maken. Om een duidelijke koers te kunnen varen, hebben we concrete maatregelen voorgesteld op het gebied van organisatie, infrastructuur, educatie, communicatie en handhaving.

Resultaten

Onze rapportage bevat keuzes en accenten voor de op te stellen verkeersveiligheidsvisie die de komende jaren de leidraad zijn voor het verkeersveiligheidsbeleid van de gemeente Dordrecht. De rapportage helpt de gemeente bij de communicatie met alle bij verkeersveiligheid betrokken partijen over de lijn die de gemeente nastreeft.

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.