Versnelling windenergie op bedrijventerreinen

Versnelling windenergie op bedrijventerreinen

De ontwikkelingsopgave voor wind op land voor 2020 is groot. De overheid heeft 6000MW tot doel gesteld. Provincies wijzen voor een groot deel aan waar deze turbines gerealiseerd moeten worden. In veel provincies zijn haven- en industrieterreinen aangewezen. Op deze locaties zijn turbines goed inpasbaar, maar spelen aspecten zoals veiligheid en ondergrondse kabels en leidingen een rol.

Ontwikkelaars lopen hierdoor in de praktijk tegen velerlei hobbels aan die tot vertraging en zelfs afstel leiden. Dit brengt de overheidsdoelstellingen in gevaar. Voor RVO NL (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) reden om Antea Group te vragen of bijsturing noodzakelijk is.

Op basis van ervaring en netwerk hebben we onderzocht hoeveel windenergieprojecten op bedrijventerreinen in ontwikkeling zijn, welke knelpunten deze ondervinden en of bijsturing mogelijk en noodzakelijk is. Het onderzoek bestaat uit een kwantitatieve inventarisatie en kwalitatieve interviews.

Het onderzoek resulteert in een overzicht van het aantal Megawatts windenergie dat op bedrijventerreinen in ontwikkeling is en welke knelpunten er spelen. Vervolgens bepalen we middels de interviews welke maatregelen vanuit de overheid gewenst zijn om wind op bedrijventerreinen te versnellen.