Waterwetvergunningen Rijkswaterstaat

Waterwetvergunningen Rijkswaterstaat

De verantwoordelijkheid van het waterbeheer en het beheer van de waterstaatswerken zoals waterkeringen is één van de vele taken van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid heeft vanwege de omvang en de complexiteit van het vergunningverleningsproces Antea Group in de arm genomen.

Uitdaging

Antea Group levert specialistische inbreng vanaf het voortraject tot aan het onherroepelijk worden van de watervergunning. Bij windturbines langs waterwegen is het van belang om de verschillende facetten vanuit het werkpakket van Rijkswaterstaat hierin op de juiste wijze te betrekken. Het is niet enkel de stabiliteit van de waterkering die van belang is, maar ook het behouden van zichtlijnen voor de scheepvaart. En wat doet de initiatiefnemer aan het einde van de levensduur van de windturbines? Welke gevolgen ontstaan bij het verwijderen van de windturbine uit de waterkering?

Oplossing

Antea Group onderhoud het gehele vergunningproces van vooroverleg tot aan het verlenen van de vergunning. Door de goede kennis en ervaring binnen de RWS-organisatie zijn wij in staat om met de juiste mensen te kunnen afstemmen om tot een aanvaardbare locatie en uitvoering van de windturbines te komen. Wij beoordelen de complexe vergunningaanvragen Waterwet en adviseren/beoordelen op het gebied van water MER's. Gedurende het traject verliezen we niet de waterschappen uit het oog. Zij hebben namelijk vaak belangen in deze trajecten. De Waterwet heeft niet voor niets de samenloop tussen de waterbeheerders geregeld. Nadat de watervergunning is verleend start het traject van handhaving. Ook hierin heeft Antea Group aantoonbare kennis en ervaring. Wij verlenen dan ook geen vergunning zonder dat deze door een handhaver is getoetst.

Resultaten

De hedendaagse vergunningverlening Waterwet is complex, zeker wanneer het windenergie-initiatieven betreft. Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid besteedt dit proces uit aan Antea Group en is hiermee verzekerd van kwaliteit en continuïteit. De coördinator vergunningverlening van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid: "Antea Group ontzorgt mij volledig in het proces van vergunningverlening. Dat stel ik zeer op prijs". Antea Group voelt zich thuis in de complexe processen van vergunningverlening en handhaving.

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.