Werkproces Netwerkbeheervisie Rijkswaterstaat

Werkproces Netwerkbeheervisie Rijkswaterstaat

Een team bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat faciliteert de totstandkoming en permanente actualisatie van de Netwerkbeheervisie van Rijkswaterstaat. Zij doen dit op basis van een ‘herhaalbaar en uitvoerbaar’ werkproces, waarmee de organisatie de doelstellingen kan realiseren. Antea Group heeft ondersteund bij het ontwikkelen van dit werkproces.

Met werksessies en interviews is het werkproces vormgegeven. Het werkproces is vastgelegd met behulp van de zogenaamde RASCI-methode. Hiermee zijn rollen, verbanden en informatiestromen binnen het werkproces eenduidig vastgelegd. In deze opdracht was de combinatie van bedrijfskundige, inhoudelijke en kennis van de Rijkswaterstaat-organisatie een grote pré van Antea Group.

Rijkswaterstaat is beheerder van het hoofdwegennet, de hoofdvaarwegen en het hoofdwatersysteem en moet continu anticiperen op de maatschappelijke veranderingen. Denk bijvoorbeeld aan zelfrijdende auto’s, veranderende mobiliteits- en goederenstromen, nieuwe samenwerkingsvormen en een grotere betrokkenheid van burgers.

Rijkswaterstaat ontwikkelt zich van netwerkbeheerder tot een brede uitvoeringsorganisatie van I&M: niet alleen duurzaam en effectief gebruik van netwerken staat hierbij centraal, ook de kwaliteit van de leefomgeving en de informatievoorziening. De inhoudelijke koers van de organisatie wordt hier continu op afgestemd. Deze koers krijgt vorm in de zogenaamde Netwerkbeheervisie RWS. In de Netwerkbeheervisie, die gericht is op de medewerkers van Rijkswaterstaat, staat wat er op Rijkswaterstaat afkomt (periode 10-20 jaar), wat dit betekent voor het beheer van de netwerken en de taken op het gebied van duurzame leefomgeving en informatievoorziening?