Woningbouwlocatie Hoef en Haag

Woningbouwlocatie Hoef en Haag

Versnelling ruimtelijke procedure

Uitdaging

Vianen heeft de ambitie om te groeien en in de polder Hoef en Haag een nieuwe uitbreiding te ontwikkelen van in totaal 1.800 woningen. Initiatiefnemers in dit project zijn AM, Bouwfonds ontwikkeling en Lekstede Wonen die de wens hebben om zo spoedig mogelijk te starten met de woningbouwlocatie Hoef en Haag. Antea Group is gevraagd de voor deze gebiedsontwikkeling ruimtelijke procedure te verzorgen met de uitdaging een flexibel planologisch kader om in te kunnen spelen op de marktvraag.

Oplossing

Antea Group heeft de benodigde planologische procedure (MER/bestemmingsplan) versneld. Het bestemmingsplan is rechtszeker daar waar het moet, maar flexibel daar waar het kan. De regie van de planontwikkeling vindt plaats via het exploitatieplan. Antea Group heeft daarbij een belangrijke rol vervuld als procesbegeleider, projecttrekker en aanjager. 

Resultaten

De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft een positief toetsingsadvies op het MER uitgebracht. Door de actieve opstelling van Antea Group, gemeente en initiatiefnemers is de planologische procedure in korte tijd doorlopen (tien maanden) en is het plan op 11 maart 2014 vastgesteld. Vanwege de goede ervaringen en all-round advisering hebben de initiatiefnemers onlangs aan Antea Group opdracht gegeven om ook het vervolgproces te begeleiden en het watersysteem verder uit te werken.

Project details

2013-heden
Vianen

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.