Circulaire economie week

Circulaire Economie

Waardebehoud maximaliseren en waardevernietiging minimaliseren

Grondstoffen worden steeds schaarser, tegelijkertijd neemt de wereldpopulatie, onze welvaart en daarmee ook de vraag naar grondstoffen toe. De winning van grondstoffen heeft een grote impact op het milieu en maakt ook ons economisch systeem kwetsbaar.

Onderstaand filmpje, gemaakt door de Ellen MacArthur Foundation, legt helder uit wat circulaire economie precies is en waarom het zo belangrijk is.

Hergebruik grondstoffen centraal

Onze huidige lineaire economie van het gebruiken en reduceren van grondstoffen tot afval is niet langer houdbaar. Nu is de tijd om te investeren in een ommezwaai van lineair naar circulair, waarin het hergebruik van grondstoffen centraal staat; het maximaliseren van waardebehoud en het minimaliseren van waardevernietiging. Voor Antea Group is het vanzelfsprekend om duurzame en integrale oplossingen toe te passen in onze leefomgeving. De principes van de circulaire economie resoneren hiermee. Daarom zetten wij ons in voor de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. 

Samenwerking essentieel

Hiervoor passen wij verschillende strategieën toe. We sluiten ons aan bij kennis- en samenwerkingsverbanden zoals Vereniging Circulair Friesland en 'het Bouwprogramma', geïnitieerd vanuit onder andere c-creators, cirkelstad en TNO om circulariteit in de bouw te vergroten. We werken samen om de mogelijkheden op het gebied van circulaire economie te verkennen, bijvoorbeeld middels het onderzoek bij de Spaarndammertunnel, uitgevoerd in samenwerking met Metabolic. Met het onderzoek dat we hier hebben uitgevoerd hebben we de circulaire potentie van de tunnel onderzocht om een beoordelingskader voor de circulariteit van infrastructurele projecten te ontwikkelen. Daarbij bieden we diverse diensten aan voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer.

Denk hierbij aan:

  • Circulair assetmanagement met een focus op ‘total value of ownership’; het behalen van de maximale waarde uit een asset tegen acceptabele kosten.
  • Circulair ontwerpen waarbij we verschillende oplossingen afwegen en eisen formuleren met de principes van de circulaire economie als uitgangspunt en daarnaast circulaire kansen op projectlocaties inventariseren.
  • Circulair aanbesteden zowel het trainen van organisaties als het beoordelen van aanbestedingen en projecten en het formuleren van selectie- en aanbestedingscriteria. De standaard aanpak circulair werken passen wij al uitgebreid toe binnen het vierjarig raamcontract met de gemeente Haarlem, waar het grondstoffenpaspoort een standaard product binnen de projecten is en de impact van projecten op duurzaamheid en circulariteit halfjaarlijks wordt gerapporteerd aan de gemeente.
  • Circulair slopen, wat meer is dan alleen hergebruiken. We inventariseren gebouwen, onderzoeken mogelijkheden om materiaal voor hergebruik te verwijderen en adviseren over herbestemmingsmogelijkheden. Binnen de gemeente Almere hebben wij dit toegepast voor de sloop en herbouw van het afvalverwerkingscentrum: Upcycle Centrum Almere, waar 85% van het oude pand is hergebruikt. In het nieuwe verwerkingscentrum wordt al het afval dat binnenkomt gerecycled. 
  • Met het programma VANG: Van Afval Naar Grondstof. Door te streven naar minimaal 75% gescheiden afvalinzameling is het mogelijk meer materiaal te recyclen en afval weer waardevol te maken. Om dit te bewerkstelligen wordt zowel ingezet op technische innovaties als op maatschappelijke verandering.
  • Daarnaast hebben we de Green Deal Duurzaam GWW (Grond-, Weg- en Waterbouw) 2.0 ondertekend, waarin ook het gedachtengoed van de circulaire economie is opgenomen. Hiermee geven we gevolg aan onze ambitie om duurzamer te werken en het gebruik van primaire grondstoffen en de uitstoot van CO2 te reduceren. 
  • Ook zijn we bezig met het beoordelen van projecten op het circulaire niveau met behulp van het Circulair Label.

Circular Umbrella

De noodzaak van de transitie naar een circulaire economie en deze verscheidenheid aan daaraan bijdragende initiatieven en diensten binnen ons bedrijf heeft ertoe geleid dat wij een internationaal en integraal ingestoken overkoepelende visie Circulaire Economie hebben opgesteld: ‘the Circular Umbrella’. Deze visie geeft richting aan al onze bestaande en ook toekomstige initiatieven die bijdragen aan een circulaire economie. Hierdoor zijn wij in staat onze diensten wereldwijd te leveren.

We willen onze initiatieven daarbij een platform bieden, welke op dit moment in ontwikkeling is. Op dit platform delen wij onze kennis en ervaringen. Er is informatie te vinden over allerlei projecten en diensten in de vorm van whitepapers, blogs, casestudies en infographics. We houden u graag op de hoogte van onze ervaringen en helpen u bij uw invulling van circulaire economie. 

Bekijk het webinar over de principes van een circulair economisch systeem.